HDI Asekuracja

Składka ubezpieczeniowa w firmie HDI naliczana jest z uwagi na rodzaj pojazdu w tym: pojemność skokową silnika i masę całkowitą pojazdu, – charakter przeznaczenia pojazdu, miejsca rejestracji pojazdu, strefy regionalnej, wieku właściciela pojazdu, czasu posiadania prawa jazdy, a także ważności badań technicznych auta, przebiegu poprzedniego ubezpieczenia OC, sumy gwarancyjnej, liczby miejsc w pojeździe czy też sposobu w jaki składka zostanie opłacona.

Ubezpieczenie AC

HDI Asekuracja pokrywa koszty w przypadku:

  • Zniszczenia pojazdu lub uszkodzenia spowodowanego zderzeniem z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami znajdującymi się na zewnątrz pojazdu
  • Szkód powstałych na skutek powodzi, zatopienia, piorunu, pożaru, wybuchu, lub innych sił przyrody, a także nagłego działania czynnika chemicznego lub termicznego pochodzącego z zewnątrz
  • Dewastacji pojazdu

Do wyboru są dwa warianty ubezpieczenia AC w HDI: Serwis i Kosztorys. W pierwszym z nich mamy gwarancję naprawy auta w ASO, natomiast w drugim wycena następuje na podstawie wyceny HDI.

GAP Auto Casco

Jest to odpowiedzialność towarzystwa w przypadku kradzieży auta lub wystąpienia szkody całkowitej. Jest to 20% niższej z dwóch wartości, przy czym suma ubezpieczenia nie może przekraczać 50 tysięcy złotych. Wartość od której będzie naliczana suma ubezpieczenia to:

  • kwota odszkodowania za szkodę całkowitą wypłaconą z AC lub OC,lub w przypadku kradzieży z AC w HDI
  • wartości pojazdu z dnia, kiedy wystąpiła szkoda

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Przedmiot i zakres ubezpieczenia NNW to uszkodzenie ciała, uszczerbek na zdrowiu lub śmierć kierowcy i pasażerów pojazdu. Sumy ubezpieczenia: od 5 000 do 30 000 złotych dla każdego z pasażerów.

Assistance

Ten typ ubezpieczenia powstał w celu pomocy osobom podróżującym w przypadku uszkodzenia pojazdu, kradzieży pojazdu lub części pojazdu, dewastacji, bądź awarii technicznej pojazdu. Istnieją 3 warianty tego ubezpieczenia. Różnią się one ceną, a przez to i zakresem usług jakie HDI Asekuracja świadczy swoim klientom.

Ubezpieczenie EUROPA 200

Ubezpieczenie to pokrywa koszty holowania auta po kolizji lub wypadku drogowym, do miejsca wskazanego przez ubezpieczającego oraz parkowanie tego pojazdu.

Wariant EUROPA 500+

Oprócz zakresu ubezpieczenia Europa 200, dodatkowo zawiera naprawę auta w miejscu awarii, zakwaterowanie na czas naprawy, pomoc tłumacza oraz pokrycie kosztów powrotu bądź kontynuowania podróży

Wariant assistance EUROPA 1000+

Oprócz zakresu ubezpieczenia assistance Europa 500+ wariant ten oferuje przewóz zwierzęcia, złomowanie pojazdu za granicą, serwis paliwowy, czyli dostarczenie paliwa i pomoc w razie napełnienia baku niewłaściwym rodzajem paliwa., otwarcie pojazdu, kierowca zastępczy, transport bagażu i/lub przyczepy. Dodatkowo do tego ubezpieczenia bezpłatnie:HDI AUTO DOM pomoc przy rabunku bądź włamaniu), HDI AUTO MEDYK (swoim zakresem obejmuje assistance medyczne) oraz HDI AUTO CONSIERGE (rodzaj assistance w życiu prywatnym, między innymi pomoc w rezerwacji i odbiorze biletów)

HDI Szyby

Suma ubezpieczenia to 400 złotych, obejmuje również koszt zakupu szyby. Ubezpieczenie obowiązuje na terenie całego kraju.

HDI OChrona Prawna

jest to pomoc towarzystwa w sporach prawnych w ramach:

  • Kodeksu Pracy
  • prawa konsumenckiego
  • Kodeksu cywilnego
  • Kodeksu spółek handlowych

HDI pomaga również w dochodzeniu swoich praw w sprawach związanych z ubezpieczeniami komunikacyjnymi, jednak tylko wtedy, gdy spór występuje z innym ubezpieczycielem.