Warunki ochrony ubezpieczeniem AC

warunki_ochrony

OC

Zgłoszenie szkody z tytułu ubezpieczenia OC jest możliwe po wykonaniu, niektórych czynności:

  • zawiadomienie o szkodzie Zakładu Ubezpieczeń, innych organów jak Policja – nie później niż 3 dni od dnia powstania szkody
  • zebranie wszelkich dokumentów potwierdzających:
  • zawarcie umowy ubezpieczenia (numer polisy)
  • dane osobowe właściciela pojazdu (dokumenty tożsamości)
  • dopuszczenie pojazdu do ruchu drogowego (dowód rejestracyjny i badania techniczne)
  • wypełnienie wszelkich niezbędnych druków udostępnionych przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe
  • opisanie zaistniałej sytuacji, miejsca zdarzenia, zebranie informacji o świadkach
  • zebranie informacji o sprawcy, spisanie protokołów (o ile na miejsce zdarzenia nie była wzywana Policja)

Na podstawie zebranych informacji Towarzystwo Ubezpieczeń określa odpowiedzialność – kto właściwie jest sprawcą wypadku i komu przysługuje odszkodowanie za poniesione szkody.

AC

W przypadku odszkodowania z polisy autocasco, czynności wyglądają podobnie przy czym uszkodzenia mogą powstać na skutek winy własnej. Wtedy szkodę należy zgłosić jak najszybciej poprzez biuro obsługi klienta lub infolinię. Należy dowiedzieć się w jakim czasie zostanie przysłany rzeczoznawca.

Należy także wezwać Policję w celu sporządzenia protokołu i niezbędnych dokumentów wymaganych do wypłaty odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeń.

Nie wolno podejmować żadnych prób naprawy auta i należy zadbać by nie doprowadzić do  pogorszenia jego stanu technicznego.

Wszelkie czynności roszczeniowe zapisane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, które powinny być przekazane ubezpieczającemu w dniu podpisania umowy. Pobrać je można na stronie Internetowej konkretnego Zakładu Ubezpieczeń – jest to dokument dostępny powszechnie.

Sprawdź: OC | OC AC | LEASING | KREDYT