Zakres odpowiedzialności ubezpieczenia AC

Zakres odpowiedzialności ubezpieczenia ACUbezpieczenie autocasco ma chronić właścicieli pojazdów mechanicznych przed skutkami ich zniszczenia, kradzieży i uszkodzenia. W ramach ubezpieczenia, ubezpieczony powinien otrzymać również zwrot kosztów zapobiegających szkodzie.

W ramach ubezpieczenia AC znajdują się zdarzenia, które bezpośrednio dotykają ubezpieczonych. Przede wszystkim rekompensacie podlegają te wszystkie zdarzenia, które są związane z naprawą pojazdu, z uszkodzeniem częściowym lub całkowitym.

AC obejmuje także ochronę z tytułu kradzieży auta (chociaż nie zawsze). W tym wypadku zakres ochrony ubezpieczeniowej wiąże się z odpowiednią kalkulacją składki.
Kolejna rzecz to obowiązek ubezpieczyciela do zwrotu kosztów związanych z ratowaniem pojazdu, zapobieżenia szkodzie i zmniejszeniu jej rozmiarów.

Ubezpieczony musi pamiętać, że zakres ochrony ubezpieczeniowej związanej z AC zależy od wysokości składki. Im wyższa składka tym większy zakres ubezpieczenia.

Jednak wykup ubezpieczenia AC nie gwarantuje całkowitej ochrony, bowiem ubezpieczyciel nie bierze odpowiedzialności i nie wypłaci odszkodowania za szkody, które wynikają z niedbalstwa lub zostały popełnione umyślnie.

I tak na przykład ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania z tytułu kradzieży auta, jeżeli stwierdzi, że zostało ono skradzione z winy ubezpieczonego, ponieważ zachował się on nieodpowiedzialnie i zostawił kluczyki w samochodzie.

Jeżeli do szkody doszło po użyciu alkoholu, narkotyków, bądź innych środków odurzających, to również nie zostanie wypłacone odszkodowanie.
Do wypłaty odszkodowania nie dojdzie również wtedy kiedy szkoda powstanie podczas kierowania pojazdem przez osobę nieupoważnioną, która nie posiada uprawnień do kierowania pojazdem.